شرکت فنی مهندسی سپهر انرژی اسپادانا دارای پروانه کسب و همچنین با کادر متخصص دارای مجوزها و گواهینامه های لازم جهت انجام امور تاسیساتی و گازرسانی  می باشد.

پروانه کسب فروش
پروانه کسب گازرسانی
پروانه تاسیسات مکانیکی ساختمان
رتبه تاسیسات